Wethouder Angèle Welting.
Wethouder Angèle Welting. René Borkent

Doorbraak Burgeramendement: compromis over groen in Zeist

25 mei 2023 om 07:26 Politiek

ZEIST Het is niet de tekst geworden die de initiatiefnemers voor ogen hadden, maar een aangepaste versie van het Burgeramendement is unaniem aanvaard door de gemeenteraad van Zeist. De gemeente gaat groene doelstellingen per wijk formuleren en bij nieuwe ontwikkelingen wordt er minimaal gestreefd naar behoud van groen en bos. 

Een Burgeramendment is een nieuw middel om inwoners bij de lokale politiek te betrekken. Iedere inwoner die voldoende ondersteunende handtekeningen kan verzamelen voor een initiatief, kan daarmee bereiken dat de gemeenteraad dat idee bespreekt.

Zeist heeft de landelijke primeur. Oorspronkelijk lagen er drie amendementen voor. De gemeenteraad had dinsdagavond de hele avond nodig voor de bespreking van de twee initiatieven die betrekking hebben op het groen in Zeist. En ook in de voorgaande weken is er al heel veel werk verzet, met name door VVD-raadslid Alexander Pieters. 

Bij het debat over de twee burgeramendementen, twee weken geleden, ontraadde wethouder Angèle Welting de beide initiatieven. Het eerste voorstel ging over een bestandsopname van de (Groen)waarden van elke wijk of elk deelgebied in Zeist en over de bescherming van die waarden.  De indieners waren Sjoerd Schaafsma en Wim de Braak. 

Het tweede initiatief, van dezelfde mensen, had meer betrekking op de manier waarop: Schaafsma en De Braak stelden voor een onafhankelijke adviesgroep van onafhankelijke experts in te stellen die bij kwesties omtrent het groen de raad zou moeten ondersteunen. In beide initiatieven werden termijnen genoemd.  

Welting voelde hier helemaal niets voor, dat werd twee weken geleden al duidelijk toen de gemeenteraad al een debat wijdde aan de amendementen. Ze vreesde dat er op basis van de voorliggende tekst niets meer gebouwd zou kunnen worden in Zeist. Ook wilde de wethouder op dit moment absoluut nog geen termijnen vastleggen waarop de volgende stappen genomen moeten worden. Ze wil de tijd nemen die nodig is.

VVD-raadslid Pieters heeft vervolgens in de afgelopen twee weken eindeloos overlegd met de initiatiefnemers, wethouder Angèle Welting en ambtenaren. Zijn doel daarbij: teksten op te stellen die wel politiek haalbaar waren. Dat overleg leidde tot nieuwe teksten. Maar ook die gingen de wethouder nog te ver. Dus waren er dinsdag enkele schorsingen nodig om de partijen tot elkaar te brengen. 

Voorafgaand aan de raadsvergadering had de fractie van GroenLinks een voorstel ingediend om de groenblauwe waarden per deelgebied te vast te stellen en om nieuwe ontwikkelingen te toetsen aan die waarden. Groen staat daarbij voor de groene natuur en blauw voor water. 

Dat voorstel zou het gaan halen in de raad, dat was duidelijk. Voor de indieners van de amendementen was het vervolgens zaak om te bekijken wat er te redden was van hun eigen voorstellen. 

Het tweede voorstel werd ingetrokken. Uit het eerste voorstel verdwenen de voorgestelde termijnen. 

Met die tekst kon de wethouder leven. De raad ging unaniem akkoord met het voorstel van GroenLinks en vervolgens met het gewijzigde Burgeramendement.

Dat de discussie nu plaatsvindt heeft alles te maken met de invoering van de Omgevingswet. Die heeft verstrekkende gevolgen: de nieuwe regelgeving vervangt de huidige bestemmingsplannen.

De Eerste Zeister Omgevingsvisie (EZO) is een eerste opzet die aangeeft waarop Zeist -nog weinig concreet- per 2030 wil voldoen aan de nieuwe wet. Na vaststelling van de EZO gaat het werk verder en dat moet leiden tot een Tweede Zeister Omgevingsvisie. Die versie moet concrete stappen bevatten. Uiteindelijk stelt de raad een Omgevingsplan vast dat voldoet aan de wet.  

René Borkent
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie